28 กรกฎาคม 2562 พ่อเมืองสุพรรณฯ เปิดธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้ง

ที่มา : https://www.naewna.com/local/429345

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์  ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายกิติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอดอนเจดีย์  นายอุทัย  ไพโรจน์พัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม  เปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิดพร้อมระบบผันน้ำลงใต้ดิน ที่สวนป่านาบุญ 9 บ้านห้วยวันดี หมู่ 8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกลุ่มจิตอาสาร่วมพิธีจำนวนมาก นายนิมิต กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นการฝากน้ำลงสู่ใต้ดินซึ่งทางสวนป่านาบุญ 9 ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วบางส่วน และมีบางส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่  มีแนวคิดที่จะดำเนินการฝากน้ำลงสู่ใต้ดินอีกหลายจุดในสวนป่านาบุญ 9 โดยทำร่วมกับชุมชนในบริเวณห้วยวันดีรวมถึงการขยายผลให้คนในชุมชนใกล้เคียงเข้าใจการฝากน้ำลงสู่พื้นดินและประโยชน์ที่จะได้รับพร้อมทั้งการขยายผลไปสู่พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จะทำให้ชุมชนมีน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตรที่เพียงพอและยั่งยืน ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน ที่เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป สามารถสร้างงานในชุมชน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่ กักเก็บและส่งน้ำลงสู่ใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ลดและกำจัดความเค็มของน้ำใต้ดินจากการเติมน้ำฝนลงสู่ใต้ดินน้ำเค็มมีน้ำหนักจะถูกกดจมลงใต้บาดาลให้น้ำผิวดินเจือจางในที่สุดก็จะได้น้ำจืด เกิดความสมดุลของธรรมชาติส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากชุมชนให้เป็นน้ำที่สะอาดสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ และแก้ไขปัญหาน้ำที่ใช้ดื่มไม่ได้ ให้เป็นน้ำที่สะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได้